[Tut Tổng hợp] – [P1] – Các câu lệnh hữu ích khi Sử dụng Kloxo / Linux

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1. Lỗi PHP 5.3+ is required

Cách khắc phục: Login vào ssh với quyền root và chạy lệnh sau.

  • yum remove kloxomr-thirdparty-phpmyadmin
  • yum install kloxomr-thirdparty-phpmyadmin-4.0.10

2. Đổi pass admin với quyền ssh root

  • Method I
/script/resetpassword master ****** 
/etc/init.d/kloxo restart
  • Method II
/script/update --class=client  --name=admin  --subaction=password  --v-password=****** 
/etc/init.d/kloxo restart

3. WGET file với phương thức ftp có user và passwd

Sử dụng lệnh sau:(chmod 777 để đảm bảo quá trình wget thành công)

  • $ wget --user=vivek --password='myPassword' ftp://user@ip.ip.ip.ip/path/filename.tgz

 4. Change kloxo Default Web Page

If you want to change default web page in kloxo or need to download some files using IP instead of setting up domain in Kloxo, you can place file or edit in the following path:

  • /home/kloxo/httpd/default/
  • To reset again just run: /script/upcp

Hope it helps.

 

 

Advertisements

Khắc phục lỗi Không đăng nhập được FTP (port 21) trên Kloxo

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sưu tầm – Internet.

Sau khi cài đặt Kloxo (Hoặc một vài Hosting control panel khác) các anh em thường gặp lỗi không truy cập được FTP qua port 21.
Mình xin hướng dẫn anh em cách khắc phục như sau:
– Đăng nhập máy chủ với quyền root thông qua SSH.
– Chạy lần lượt các dòng lệnh sau:

Lưu ý: Khi máy chủ có hỏi gì thì bạn cứ bấm “y” => Enter để tiếp tục.
Khắc phục port ftp 21 trên Kloxo

– Để hoàn thành các anh em chạy thêm lệnh sau:

complete-ftp-kloxo