Quản lý password root mysql trong Direct admin

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This is for root (and not da_admin). 1st command is okay. For da_admin use:

Code:
mysql -uroot -p

Enter MySQL root password, then:

Code:
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO da_admin@localhost IDENTIFIED BY 'newdapass' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
quit

Now change the password in /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf.

Các hàm rất hữu ích trong PHP

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1/ Hàm có bao nhiêu tham số cũng được

Bạn có thể đã biết trong PHP chúng ta có thể tạo hàm với các tham số có giá trị mặc định ban đầu . Nhưng có 1 phương pháp cho phép 1 hàm chấp nhận mọi tham số !

Ví dụ đầu tiên với hàm có tham số có giá trị mặc định : Thêm