Cách này bạn có thể dùng để theo dõi các IP đang hoạt động request lên server của bạn. Giúp bạn xác định được tình trạng server mình đang như thế nào. Rất tiện dụng nhưng nó như con dao 02 lưỡi. Bởi nếu bạn muốn ẩn đi các website trên server thì tốt nhất là nên ko sử dụng hoặc nếu có IP tĩnh thì modify lại 01 tý đừng cho tất cả các IP request vào.

Cách Theo dõi service của Directadmin (server-status apache)

1. SSH vào server với quyền root
2. chạy lệnh: # nano /etc/httpd/conf/httpd.conf để edit file httpd.conf
3. Bạn chèn đoạn code này vào cuối file httpd.conf

ExtendedStatus On
<Location /serverstatus>
Order allow,deny
Allow from all
SetHandler serverstatus
</Location>

4. Ctrl – X, nhấn Y để lưu file và restart apache (service httpd restart).
5. Chạy link sau để kiểm tra kết quả: http://ip/serverstatus

Advertisements