Đầu tiên để phân biệt được hai hàm này – chúng ta hãy xem lại định nghĩa của hai hàm đó :

Isset()  là hàm dùng để kiểm tra xem một biến đã có giá trị hay chưa ? . Nếu có thì sẽ trả về giá trị là TRUE và ngược lại sẽ trả về giá trị là FALSE.

Empty() là hàm dùng để kiểm tra xem một biến có giá trị “rỗng” hay không ? . Nếu có thì sẽ trả về giá trị là TRUE và ngược lại sẽ trả về giá trị là FALSE.

Vậy  điểm khác nhau giữa hai hàm đó là gì ?  vì sao mà đa số người học lập trình php vẫn gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng !!!

Thêm

Advertisements